دیدار ریاست محترم اداره صنایع ومعدن با مدیریت شرکت نوین صنعت