بازتاب رسانه ای نوین صنعت

بازتاب رسانه ای صادرات بزرگترین خط تولید فلافل جهان به آمریکا ساخت نوین صنعت
بازتاب رسانه ای دستگاه های فلافل زن نوین صنعت در رسانه ملی