صادرات نوین صنعت

صادرات خط کامل تولید فلافل به هلند
صادرات دستگاه فلافل زن تمام اتوماتیک به سوئد
صادرات دستگاه فلافل زن رومیزی به عراق