معرفی وکارکرد دستگاه ها

دستگاه فلافل زن اتوماتیک / مدل RS
دستگاههای سس پاش و سوخاری پاش
دستگاه فلافل زن اتوماتیک / مدلRS1
دستگاه فلافل زن اتوماتیک / مدلRS1
دستگاه تمام اتوماتیک فلافل زن / مدل N3-EX
دستگاه فلافل و مزیت های داشتن آن
دستگاه تمام اتوماتیک فلافل زن/ مدل K2-EX
دستگاه تمام اتومایتک فلافل زن / مدلN2-EX
دستگاه های صادراتی کاتر لوبیا سبز
دستگاه فلافل زن تمام اتوماتیک/ مدل K4-EX در عراق
دستگاه فلافل زن تمام اتوماتیک/ مدل K-EX